Identifiering av marina naturvärdesobjekt i Östergötland – en metodstudie

Om publikationen

Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-307-7
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland och finansierats av Naturvårdsverket. Den innehåller en beskrivning av marina naturvärdestyper i Östergötland, ett förslag på inventeringsmetod samt test av metoden inom fyra pilotområden. Dessutom inrymmer rapporten rekommendationer inför det fortsatta inventeringsarbetet.

Merparten av östgötakustens marina naturvärden är kopplade till strukturbildande växter och djur som ålgräs, blåstång, kransalger, olika natearter och blåmusslor. Värdena är koncentrerade till grunda och mer eller mindre flacka kustmiljöer. I rapporten beskrivs de viktigaste naturtyperna i länet, var de finns och varför de är värdefulla. Dessutom anges förslag på tröskelvärden för täckningsgrad och areal vid vilka förekomsterna kan börja betraktas som naturvärdesobjekt.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland