Hedersrelaterat våld och förtryck – Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISBN: 978-91-7488-212-4
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Annan

Det här är den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck (tidigare benämnd "Våld i hederns namn"). Handboken ger vägledning till yrkesverksamma främst inom skola och socialtjänst, kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Arbetet tar utgångspunkt i alla människors grundläggande rättigheter, om rätten att få vara barn, rätten till kroppslig integritet och att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet, rätten att få forma och påverka sitt eget liv och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.

Handboken förmedlar kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan även utgöra ett stöd i arbetet med att ta fram handlingsplaner och diskutera arbetssätt och rutiner avseende arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom olika organisationer och verksamheter. I handboken finns en mall för hur man på en enskild skola kan ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den innehåller också en praktisk metod för hur socialtjänsten kan agera i och hantera ärenden med hedersrelaterat våld.

Vår förhoppning är att handbokens konkreta ansats ska utgöra ett stöd i mötet med den utsatta målgruppen samt leda till ett handfast samarbete mellan olika verksamheter – inte minst mellan skola och socialtjänst. Som stöd i arbetet med att ta fram samverkansrutiner kan ni använda er av det metodstöd som finns att hämta på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats www.hedersfortryck.se.

Syftet med den här handboken är att flickor, pojkar, kvinnor och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning ska få så bra stöd och insatser som möjligt.

Handboken är reviderad 2020.

Kontakt