Hättorpsåns vattenförekomst - naturvärden dammar och vattenkraftsanläggningar

Om publikationen

Löpnummer:
2019:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985269-4-3
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten beskriver Hättorpsåns vattenförekomst ur ett naturvårdsperspektiv. Hättorpsån hör till de värdefullaste vattendragen inom denna del av Östergötland. Den rinner genom de norra delarna av Motala kommun och ligger inom den norra delen av Motala ströms avrinningsområde. Rapportens fokus ligger på nutida och historiska limniska naturvärden samt befintliga dammar och vattenkraftsanläggningar och dess påverkan på naturmiljön. Men även historik, ägoförhållanden, vattenrätt och förslag på åtgärder för att minska påverkan och gynna vattendragets naturvärden.

Utredningen har tagits fram av Jonas Edlund, Litoralis Natur AB, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland