Hasselsnok, sandödla och större vattensalamander i Östergötlands län - Inventering 1994 och sammanställning av övriga fynddata

Om publikationen

Löpnummer:
1995:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Under 1994 genomfördes en inventering för att dokumentera förekomsten av hasselsnok, sandödla och större vattensalamander i Östergötlands län. Dessutom har fynddata sammanställts för perioden

Sammanfattningsvis visar inventeringen att sandödlans och hasselsnokens livsmiljöer idag är hotad av exploatering, igenväxning och igenplantering av de öppna markerna. För att säkra arternas framtida överlevnad måste det till vårdåtgärder för skydd och skötsel av de idag kända biotoperna. Som uppföljning av denna inventering bör varje lokals populationsstorlek bedömas. Vad gäller större vattensalamander var flertalet dammar i slättbygden i ett dåligt tillstånd, på grund av att de växt igen eller var igenfyllda. I slättbygden finns det endast ett fåtal permanenta småvatten, vilket gör det utomordentligt viktigt att bevara befintliga dammar. Skötselåtgärder för att återställa igenväxta och igenfyllda lokaler, är därför befogade att utföra i den mest extrema fullåkersbygden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland