Häckande fåglar på strandängar i Östergötland - inventeringar 1996-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-338-1
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
145
Publikationstyp:
Rapport

Sedan 1996 har Länsstyrelsen regelbundet genomfört fågelinventeringar på ett sextiotal strandängar i Östergötland, i syfte att följa populationsutvecklingen för några arter knutna till dessa miljöer samt ge underlag för framtida skötselinsatser på strandängarna. År 2010 inleddes arbetet med mer regelbunden bevakning av ett trettiotal av dessa strandängar, med ambitionen att ett tiotal ska inventeras årligen med en periodicitet på tre år. Syftet är att insamla underlag som kan användas i länets uppföljning av miljömålen ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv” samt i den regionala miljöövervakningen, där fåglar på strandängar utgör en av de främsta indikatorerna. Strandängarna runt Tåkern har inventerats årligen sedan mitten av 90-talet i ideell regi.

Totalt har cirka 1455 ha strandängar fördelat på 59 objekt runtom i Östergötland inventerats regelbundet sedan 1996, i enstaka fall ännu längre. På strandängarna har specifikt eftersökts fem fågelarter karaktäristiska för välhävdade marker: tofsvipa, rödbena, enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka. Därtill har förekomsten av sånglärka och buskskvätta registrerats. Den senare kan användas som indikator för strandängsområden med otillräcklig hävd, och speciellt rikliga förekomster indikerar var skötselåtgärder bör sättas in för att återställa strandängens höga naturvärden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland