Grynsnäckor i Östergötland: En återinventering av fyndlokaler för Vertigo angustior, V. genesii och V. geyeri i N2000-områden

Om publikationen

Löpnummer: 2006:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7488-164-7

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har under 2005-2006 inventerat tre arter av sällsynta grynsnäckor som förekommer i kalkrika miljöer, särskilt rikkärr. Dessa arter, smalgrynsnäcka, otandad grynsnäcka och kalkärrsgrynsnäcka, uppmärksammas i Natura 2000 (N2000) – EU:s nätverk för skydd av ovanliga arter och värdefulla naturmiljöer – där de ingår i det så kallade Art- och habitatdirektivet.

Medlemsländerna är förbundna av att arter i Habitatdirektivet ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd i de N2000-områden där de förekommer. Inventeringen genomfördes inom ramen för den detaljerade kartläggning (”basinventeringen”) av arter och habitat i N2000-områden i Sverige. Alla N2000-områden där någon av de tre arterna tidigare påträffats i Östergötland inventerades.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland