Grova och ihåliga ekar i Eklandskapet söder om Linköping i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2001:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-055-1
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Grova och håliga träd är viktiga miljöer för en mängd olika organismer. Förändringarna i jord- och skogsbruket det senaste seklet har dock lett till att miljöer med sådana träd blivit färre och att avstånden mellan dem har ökat, med påföljden att många arter knutna till sådana miljöer idag är sällsynta och hotade.

För naturvården i Östergötland är det därför angeläget att få en bild av var och i vilken utsträckning dessa träd förekommer i länet. Sedan 1997 har Länsstyrelsen arbetat med att försöka kartlägga alla gamla grova och ihåliga träd i länet.

Syftet med det länsomfattande trädkarteringsprojektet är att på sikt kartlägga alla gamla och grova träd i länet, för att därmed skaffa ett värdefullt underlag för framtida planerings-, skydds- och skötselarbete för arters bevarande.

Syftet med delprojektet "Ekarna i Eklandskapet söder om Linköping" som redovisas i denna rapport är att snabbare ge kommunen och andra aktörer ett resultat som kan användas i naturvårdsplanearbetet med mera.

I dagsläget är omkring halva länet karterat och närmare 50 000 grova träd eller hålträd har registrerats, förutom många områden med alléer eller yngre ekar.

I eklandskapet söder om Linköping har man registrerat totalt 3047 ekar som antingen är över 1 m i brösthöjdsdiameter eller är ihåliga. Av dessa utgör de ihåliga 1733 och de grova 2144. Observera att vissa träd kan vara både grova och ihåliga. Dessutom har drygt 18 000 ekar med en grovlek av 50-100 cm i brösthöjdsdiameter noterats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland