Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia i Pite älv - inventering inom biogeografisk uppföljning 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-465-5
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. För att på nationell nivå samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta populationsstorlek, utbredningsområde och status för de ingående arterna bedriver Naturvårdsverket så kallad biogeografisk uppföljning. Under 2018 genomfördes en inventering av en av arterna, grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia, vilken syftade till att undersöka om arten finns i Piteälven. I denna rapport redovisas resultaten från inventeringen.

Grön flodtrollslända eftersöktes på 17 lokaler i Piteälven från Böle nära älvens mynning och ca 100 km uppströms 1-2 augusti 2018. Inventeringen kunde för första gången någonsin påvisa förekomst av arten i Piteälven. Larvskinn av arten påträffades på fem lokaler mellan Sikfors i söder och Vidsel i norr. Inga vuxna sländor observerades trots sol och 25-30°C. Inventeringen visar att sök av larvskinn är den bästa metoden för att påvisa förekomst av grön flodtrollslända. Arten hade aldrig upptäckts under inventeringen om endast vuxna sländor hade eftersökts. Att arten är svår att upptäcka som vuxen innebär också att arten skulle kunna vara betydligt mer förbisedd än vad man tidigare trott. Det är därför rimligt att tro att det kan finnas okända populationer av arten i vattendrag längre söderut. Särskilt intressanta vattendrag att eftersöka arten i är Åby och Byske älv vilka är belägna relativt nära förekomsterna i Piteälven. Några av de inventerade lokalerna i Piteälven bör ingå som fasta provtagningsstationer inom den biogeografiska uppföljningen.

I samband med inventeringen gjordes en studie av övriga flodtrollsländors utbredning i norra Sverige. Vad gäller sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus finns utifrån dagens kunskap inget överlapp mellan utbredningen för denna art och den för grön flodtrollslända. För stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus finns fem larvfynd norr om artens huvudsakliga utbredningsområde och arten anges i viss litteratur förekomma i Norrbotten. Fyra av larvfynden har kontrollbestämts och visat sig vara felbestämda. Det är oklart om stenflodtrollslända idag förekommer i Norrbotten.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland