Genomförandeplan för barbastell vid Kullarp 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Econom AB har 2017 på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län tagit fram genomförandeplaner för prioriterade barbastellområden. I uppdraget ingår kartläggning av värdefulla biotoper för arten barbastell samt förslag på skötsel eller restaurering av habitat.

Undersökningsområdet utgörs av gården Kullarp och omgivande gårdar och torp samt Axelbosjön och Solbergasjön. Området är beläget i Ydre kommun.

Det kan konstateras att det vid Kullarp finns ytor med lämpliga kolonimiljöer och födosöksmiljöer för barbastell, men över lag är många av betesmarkerna alltför öppna och skulle behöva fler ädellövträd för att bättre gynna barbastell. Det finns också flera skogspartier med exempelvis gran eller yngre triviallöv som skulle kunna restaureras och omvandlas till lämpliga barbastellmiljöer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland