Genomförandeplan för barbastell vid Dånhult 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport

Econom AB har 2017 på uppdrag av Länsstyrelsen. Östergötlands län tagit fram genomförandeplaner för prioriterade barbastellområden. I uppdraget ingår kartläggning av värdefulla biotoper för arten barbastell samt förslag på skötsel eller restaurering av habitat.

I undersökningsområdets centrum finns gården Dånhult i Östergötlands län.

Allmänt bör man inom området Dånhult sträva efter att i första hand upprätthålla kvaliteten på de områden som klassas som kända eller lämpliga kolonibiotoper eller goda eller mycket goda födosöksbiotoper. De viktigaste åtgärderna för att upprätthålla kvaliteten i dessa områden är att fortsätta beta betade ytor, ta bort uppväxande gran i betesmarker och bevara gamla träbyggnader och träd. För att förbättra förutsättningarna ytterligare för barbastell vid Dånhult bör man arbeta med de ytor som har möjligheter att nå de egenskaper som nämnts för tidigare områden. I ett längre perspektiv är det också önskvärt att barrskog i området kring Dånhult ersätts med ädellövskog eller trädklädda betesmarker.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland