Gaddsteklar i Östergötland - Inventeringar i sand- och grusmiljöer 2002-2007, samt övriga fynd i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-216-2
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
128
Publikationstyp:
Rapport

Gaddsteklarna hör till en av de mest hotade organismgrupperna i Sverige. Mer än en fjärdedel av våra gaddstekelarter är rödlistade och 30 av dessa arter bedöms vara så hotade att de är föremål för särskilda åtgärdsprogram. Orsaken är främst förändrade brukningsformer i odlingslandskapet som har resulterat i en kraftig minskning av för gaddsteklar viktiga strukturer såsom blomrikedom och blottat jordtäcke. Bland gaddsteklarna finns våra viktigaste pollinatörer och minskningen innebär allvarliga konsekvenser för både ekologi och ekonomi.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 1990 arbetat med att öka kunskapen om gaddsteklar i länet genom inventeringar med färgskålar, fönsterfällor, håvning och malaisefällor. Dessutom finns en stor mängd äldre fynduppgifter. I denna rapport sammanställs och analyseras denna kunskap för att få en samlad bild av gaddstekelfaunan i länet som underlag vid naturvårdsarbete. Totalt ingår fynd av 12 059 individer och 420 arter, varav 53 nationellt rödlistade och 24 regionalt rödlistade i sammanställningen. Av de nationellt rödlistade arterna har 20 ej återfunnits i Östergötland efter 1990. För en stor del av de rödlistade gaddsteklarna finns således endast äldre fynd, och det är osäkert huruvida dessa arter finns kvar i länet. I rapporten presenteras samtliga rödlistade gaddsteklar observerade i Östergötlands län från och med 1970 med text om utseende, ekologi, utbredning och status, samt bild och utbredningskarta. Gaddsteklarnas utbredning i Sverige är relativt dåligt känd, och sedan 1990 har hela 23 nya landskapsfynd gjort i länet. Två av dessa är dessutom nya för Sverige.

I rapporten presenteras analyser av olika gaddstekelgruppers benägenhet att fångas med en viss metod och var särskilt naturvårdsintressanta områden med avseende på gaddsteklar finns i länet För att vända den negativa trenden för gaddsteklarna krävs det en ökning av arealen mark med blomrikedom och blottad mark. För att åstadkomma detta behöver man i ängs- och betesmarker i högre grad efterlikna den historiska markanvändningen och vid efterbehandling av sand- och grustäkter och skötsel av vägkanter krävs ett nytt tankesätt där naturvärdena bevaras och utvecklas.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland