Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel. Information och råd

Om publikationen

Löpnummer:
2018:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-459-3
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Hanteringen av förorenade områden har visat sig bli en allt viktigare del av arbetet med fysisk planering. Platser som tidigare använts för industriverksamheter sammanfaller ofta med områden som nu är intressanta att exploatera. Det är därför angeläget att utredningar och provtagningar kan starta i så god tid att det är möjligt att få fram tillräcklig information om föroreningsproblematiken under de olika skedena i planprocessen. Förorenade områden som är orsakade av klorerade lösningsmedel innebär extra stora utmaningar när det gäller undersökningar och efterbehandling. Det är därför extra viktigt att alla inblandade parter har kunskap om och förståelse för vad som krävs vid hantering av denna typen av föroreningar. Alla som arbetar med planer och exploatering hos kommuner och länsstyrelser har stor nytta av ett samarbete i frågorna. En förutsättning för att detta ska kunna fungera är att de olika rollerna och ansvarsområdena är tydliga.

Rapporten har tagits fram för att fungera som ett stöd för planhandläggare och miljöhandläggare på länets kommuner samt motsvarande personal på Länsstyrelsen. Genom bättre kunskaper kan riskerna för människors hälsa på grund av förorening av klorerade lösningsmedel minska. Resultatet blir också att planprocessen löper smidigare och risken för spridning av föroreningar till miljön blir mindre.

Rapporten har tagits fram gemensamt av Statens geotekniska institut (SGI) och Länsstyrelsen Östergötland. 

Kontakt