Friluftsliv i skyddad natur i Östergötland - en enkätstudie 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-457-9
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

En enkätstudie har utförts av Länsstyrelsen Östergötland. Studien har genomförts via pappersenkäter vid sex av länets naturreservat, frågor har ställts till allmänheten vid några av länets pendelstationer samt två webbenkäter har skickats ut.

Syftet har varit att undersöka hur vi får fler besökare till naturreservaten och dels hur de besökande upplevde sin vistelse i naturreservaten.

Resultatet från enkätstudien visar att trots ett stort naturintresse, så kunde 17 % av de tillfrågade inte namnge något naturreservat. De tre mest kända och även mest rekommenderade naturreservaten i länet var Omberg, Tåkern och Tinnerö eklandskap. Tydligt var att de flesta bäst kände till naturreservat från sin egen hemkommun.

Det största hindret för att komma ut mer i naturen var tidsbrist. Därefter följde att information saknades om utbud och möjligheter, transportmöjlighet saknas för att komma ut till naturområden samt att tillgång till lämpliga platser saknas.

På frågan hur man vill hitta information om natur- och friluftsområden så är det digital information som främst efterfrågas. Enbart digital information efterfrågades av 65 %, både digital och tryckt information efterfrågades av 25 % medan resterande 10 % angav att de vill ha information om natur- och friluftsområden enbart genom tryckt information.

För att nå reservatsbesökare sattes postlådor upp i sex av länets naturreservat; Bokö, Fjällmossen, Hackelboön, Kungsbro, Trollegater och Vidingsjö.

Det är svårt att uttala sig om den typiska naturreservatsbesökaren. Reservaten tilltalar olika målgrupper. Vilka besökarna är beror troligtvis mer på reservatets sevärdigheter, aktivitetsmöjligheter och var reservatet finns än vilken ålder eller kön besökaren har. Dock om vi utgår från enkätsvaren så är det mest troligt att besökaren är i åldern 61–70 år och besöker reservatet tillsammans med familjen eller partnern och känner till naturreservatet sedan tidigare. Hen är mycket nöjd med sin vistelse i naturreservatet och har under besöket vandrat och upplevt naturen.

Majoriteten av naturreservatsbesökarna, 79 % svarade att de var mycket nöjda och 19 % var ganska nöjda med sin totalupplevelse i naturreservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland