Förslag på åtgärder för att förbättra biotoper i tre vattendrag på Vikbolandet - Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har en åtgärdsplan med åtgärdsförslag tagits fram för Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån på Vikbolandet. Åtgärdsförslagen har tagits fram med målsättningen att det ska gå att skapa bättre biotoper inom och i anslutning till vattendragen.

Samtliga tre vattendrag ligger i jordbrukslandskap och är mycket påverkade. Exempel på påverkan är kanalisering, utdikning av avrinningsområdena och påverkan från jordbruket.

Ett antal åtgärder föreslås för att förbättra naturligheten i arvinningsområdet, minska erosionsproblem, återskapa ett naturligt lopp och återskapa flodplanet. Som komplement till åtgärdsförslagen föreslås också andra åtgärder som inte är direkt knutna till biotopförbättring, till exempel att skyddszoner anläggs utmed diken.

Kostnaden för åtgärderna har uppskattats till mellan 8 och 15 miljoner kronor
per vattendrag.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland