Förorenade områden i den fysiska planeringen - en vägledning

Om publikationen

Löpnummer:
16
Diarienummer:
575-3811-2011
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-334-3
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten togs fram under 2013 med syfte att ge vägledning till kommunerna om hur förorenade områden kan beaktas i den fysiska planeringen. Den ska fungera som ett handläggarstöd i arbetet med upprättande av översiktsplaner, detaljplaner eller vid prövning av förhandsbesked och bygglov. Syftet är också att höja kunskapen kring förorenade områden och föroreningssituationen i länets olika delar.

Arbetet genomfördes som en del i EU-projektet Becosi.

Kontakt