Fördjupad vattenförsörjningsplan - Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2020-18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985919-8-9
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida föreställande vatten och klippor.

Det viktigaste syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa dricksvattenförsörjningen idag och på lång sikt. Det förändrade klimatet skapar nya utmaningar för vattenförsörjningen i länet. En högre temperatur kan orsaka försämrad vattenkvalitet och en längre växtsäsong med minskad grundvattenbildning som konsekvens. Även årsmedeltillrinningen i länets vattendragväntas minska. Samtidigt ökar föroreningsrisken med de kraftiga skyfall som blir allt mer återkommande.

Med en minskad tillgång på vatten av bra kvalitet kan det uppstå konkurrens om vattentillgångarna. Det är viktigt att planera för vattenanvändningen i områden under arbetet med fysisk planering, till exempel vid framtagandet av översiktsplaner och detaljplaner. Vattentillgångar som har bra kvalitet och kvantitet bör värderas högt för dricksvattenförsörjning när planer tas fram för mark- och vattenområden. Vattentäkter som kan vara av betydelse för framtida dricksvattenbehov behöver identifieras och skyddas mot exploatering som innebär fara för kvaliteten och kvantiteten på vattentillgången.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland