Flygbildstolkning som en uppföljning av åtgärder inom projekt LIFE Coast Benefit i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:21
Diarienummer:
512-11659-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985268-6-8
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Flygbildstolkning har genomförts i 11 Natura 2000 områden för att ta reda på hur tre olika restaureringsinsatser som genomförts inom projekt Life Coast Benefit har påverkat viktiga strukturer. Strukturerna som undersökts är krontäckning av trädskiktet, krontäckning av träd- och buskskiktet, trädslagsfördelning och andelen stående död ved. Alla dessa är viktiga för den biologiska mångfalden i trädbärande betesmarker och skogsmiljöer och utgör dessutom ett viktigt mått på om naturtyper har uppnått en gynnsam bevarandestatus.

Restaureringsinsatserna som följdes upp genom flygbildstolkning är röjning av igenväxning i öppna och trädbärande betesmarker, naturvårdsbränning och borttagande av inträngande gran. Uppföljningen har visat att restaureringarna har haft en positiv effekt på de strukturerna som undersökts. Både öppna betesmarker, trädbärande betesmarker, skogsbeten och skogar har blivit mer variationsrika och öppnare efter restaureringsinsatserna. Andelen stående död ved har ökat i samtliga områden. Trädslagsfördelningen visar att tall och ädellöv i många områden har gynnats genom att igenväxningsvegetation i form av gran och triviallöv har tagits bort. I rent skogliga objekt har andelen triviallöv ökat när inträngande gran har tagits bort. Undersökningen visar att Life Coast Benefits syfte, dvs skapa en ljusare och variationsrikare kust- och skärgård, har uppnåtts i samtliga områden som har flygbildtolkats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland