Flodpärlmussla i Olstorpsbäcken - inventeringar 1999, 2006 och 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:1
Diarienummer:
511-4426-08
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-229-2
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

I Olstorpsbäcken (del av Bulsjöån), i Ydre kommun, Östergötland finns länets talrikaste bestånd med flodpärlmussla. Den första översiktliga inventeringen ägde rum 1985. Därefter har beståndet inventerats 1999 och 2006. Efter biotopvård på den aktuella sträckan utfördes en inventering även 2008. 

Vid inventeringarna 1985-2006 har flodpärlmusselbeståndet visat på en negativ, nedåtgående trend. Inventeringarna visade på allt färre levande individer och dålig eller ingen rekrytering. Vid inventeringen 2008 hittades totalt 218 levande musslor, vilket är få musslor i ett flodpärlmusselvattendrag sett ur ett nationellt perspektiv. Det förekommer mindre individer, men inga under 50 mm.

En åldersanalys av flodpärlmusslor från Bulsjöån visar att det är cirka 11-14 år sedan rekrytering ägde rum. 

2008 har den sträcka av Bulsjöån där flodpärlmusslorna finns biotopvårdats och ett omlöp har byggts i Västra Lägerns utlopp. Ett bättre vattenflöde på sträckan har därmed säkerställts. Livsmiljöerna för både flodpärlmussla och dess värdfisk öringen har förbättrats avsevärt. 

Ett potentiellt hot mot flodpärlmusslan på sträckan är beståndet med signalkräfta, som är talrikt och stabilt. Det har i tidigare studier visat sig att signalkräftan prederar på mindre individer av musslor. 

Flodpärlmussel- samt öringbeståndets utveckling bör under de kommande åren noga följas upp. Visar det sig att flodpärlmusslorna påverkas negativt av signalkräftan bör regelbundet reduktionsfisken utföras för att minska predationen från signalkräftan.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland