Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) - Förekomst och åtgärdsbehov

Om publikationen

Löpnummer:
2012:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-313-5
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

Som ett led i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter inventerades förekomst av flodnejonöga i kustmynnande vattendrag och tillrinnande vattendrag till Vättern och Yxningen. Denna rapport sammanställer även fynd från vattendrag som inte ingick i inventeringsarbetet. Syftet med arbetet var att förbättra kunskapen om artens förekomst i länet samt identifiera lämpliga lekplatser. Däremot kan man inte dra några slutsatser om beståndens storlek.

Totalt finns det rapporter av flodnejonöga från 17 vattendrag i Östergötland, varav fyra mynnar i Vättern, ett i Yxningen och tolv är kustmynnande. Det går dock inte helt utesluta att arten förekommer i några av de vattendrag som saknade fynd i inventeringsarbetet.

Återskapandet av fria vandringsvägar samt traditionell biotopvård för att återställa lek- och uppväxtmiljöer är åtgärder som gynnar flodnejonöga. Den här typen av åtgärder har man länge jobbat med i Östergötland. Men många av länets vattendrag är starkt fysiskt påverkade så mycket finns kvar att göra. Sådant restaureringsarbete går även helt i linje med Länsstyrelsens arbete mot EU:s vattendirektiv och de svenska miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland