Flodkräftan i Östergötland 2007 - Förvaltningsplan för flodkräfta (Astacus astacus) i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-209-4
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Sveriges enda naturligt förekommande sötvattenskräfta flodkräftan, Astacus astacus, har under 1900-talet minskat kraftigt och är sedan 2005 rödlistad som starkt hotad (EN). Den enskilt största anledningen till artens tillbakagång är sjukdomen kräftpest vilken i dagsläget huvudsakligen sprids genom den introducerade signalkräftan, Pasifastacus leniusculus. För att försöka bevara flodkräftan i Sverige har ett särskilt åtgärdsprogram tagits fram av Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

I Östergötlands län har förekomsten av flodkräfta kartlagts vid tre tillfällen. Av kända flodkräftsvatten i länet höll 42 vatten bestånd av arten 2001, 33 vatten 2003 och 18-30 vatten 2007. Siffran från 2007 anges som ett intervall eftersom det i 12 vatten saknas belägg för förekomst av flodkräfta 2007. Antalet förekomstlokaler för flodkräftan i Östergötlands län 2007 är således minst 18, men förmodligen fler då det är mindre sannolikt att flodkräftan skulle dött ut i samtliga av de övriga 12 vattnen. Det finns antagligen också ett antal ej kända flodkräftsvatten i länet. Detta antal är dock begränsat och det verkliga antalet vatten med flodkräfta i länet torde inte överskrida 50. De kvarvarande flodkräftsvattnen i Östergötland är spridda över stora delar av länet och karaktäriseras av att de är belägna högt upp i sina avrinningsområden, relativt avsides belägna och/eller saknar egentliga förbindelser med andra sjöar.

Under perioden 2001-2007 har, beroende på hur många vatten som arten finns kvar i 2007, i genomsnitt 2-4 av de kända flodkräftsvattnen försvunnit per år. Fortsätter flodkräftan att försvinna i samma takt kan den vara utdöd i Östergötland inom 5-15 år, och om arten ska kunna bevaras i länet krävs det att bevarandeåtgärder sätts in snarast. Samtliga flodkräftsvatten i Östergötland där ej signalkräfta förekommer föreslås därför bilda skyddsområden med särskilt regelverk och med specifika åtgärdsplaner. Regelverk och åtgärder inom skyddsområdena syftar till att förhindra signal- och pestspridning till området, samt att på andra sätt öka förutsättningarna för att kunna bevara flodkräftan, som till exempel kalkning och kontroll/övervakning av kända hot.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland