Fladdermöss i Östergötland - Resultat från inventeringar utförda 1978-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-097-7
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport redovisas resultat från olika fladdermusinventeringar som utförts i Östergötland under åren 1978-2004. Från 1994 och framåt har det genomförts en mer systematisk inventering av fladdermöss. Under senare år har inventeringen skett inom ramen för den inventeringsverksamhet som Länsstyrelsen Östergötland påbörjade 1993 under benämningen Projekt hotade arter. Projektet är ett samarbete mellan lokala, regionala och centrala myndigheter och organisationer. Syftet med projektet är att öka kunskapen om de rödlistade arternas utbredning, liksom att erhålla ett bättre underlag för naturvårdsarbetet i länet. Fladdermössen utgör här en viktig och intressant del av faunan i kulturlandskapet, då rik artförekomst av fladdermöss indikerar miljöer med stor biologisk mångfald.

213 lokaler har hittills inventerats. Gemensamt för flertalet av de 13 artrikaste lokalerna, med sju till nio arter, är att det är heterogena miljöer bestående av trädbärande betesmarker med gamla, ihåliga träd i ett gammalt odlingslandskap, oftast i närhet till vatten och med anknytning till större gårdar eller gods rika på gamla byggnader. Av de 16 arter som regelbundet finns i landet har 11 påträffats i Östergötland. Av landets sex rödlistade arter förekommer fyra i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland