Fiskevårdsplan Yxningen 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-363-3
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Våren 2013 initierade Yxningens Fiskevårdsområdesförening (FVOF) arbetet med att framställa en fiskevårdsplan för sjön Yxningen i Östergötlands län. Sjön utgör en mycket unik vattenmiljö i södra Sverige och klassas som nationellt särskilt värdefull både avseende natur- och fiskevården. Målsättningen med projektet var att dokumentera befintlig kunskap och ge föreningen en bättre förståelse för sjöns ekosystem och hur detta kan påverkas i syfte att bevara sjöns biologiska värden. Vidare syftade projektet till att skapa en grund för föreningens framtida fiskevård med målsättning att nyttja och bevara sjöns fiskresurs långsiktigt samt att skapa förutsättningar till att utveckla fisketurism i anslutning till sjön. Projektet finansierades av
Yxningens FVOF samt Fiskeområde Kustlandet (Europeiska fiskerifonden).

Tyvärr är mängden information avseende Yxningen och dess fisksamhälle mycket begränsad vilket motiverade att genomföra en provfiskeundersökning inom ramen för nämnt projekt. Dessa undersökningar visade på att sjöns fisksamhälle har en tämligen god ekologisk status. Detsamma gäller sjöns allmänna ekologiska status vilken enligt VISS (2014) klassas som hög och således bör framtidens fiske- och vattenvård främst fokusera på att bevara snarare än att förändra Yxningen och dess ekosystem.

Aktuell fiskevårdplans ”kärna” är avsnittet ”Problembild i Yxningen” där sjöns situation sätts i ett större sammanhang med syfte att ge FVOF en bättre förståelse av befintliga och potentiella problem i och omkring sjön. Detta avsnitt har sedan varit till grund för de 29 åtgärdsförslag som presenteras i planens åtgärdsdel. I viss mån är fokus på ekonomiskt och ekologiskt värdefulla arter som röding och öring. Denna plan ämnar ligga till grund för föreningens fiskevårdsarbete i Yxningen under den kommande 10-årsperioden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland