Fåglar i Östergötlands skogs och odlingslandskap - trender 2002-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-369-5
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport presenteras förekomst och populationsutveckling för östgötska fåglar under perioden 1996-2013 (förekomst) och 2002-2013 (trender). Rapporten bygger på data från inventeringar av Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Genom att studera den samlade populationsutvecklingen för flera arter knutna till en viss naturtyp får vi en indikation på om och hur väl det svenska miljöarbetet fungerar.

I den här rapporten analyserar vi data från de 20 östgötska standardrutterna. Totalt har i genomsnitt knappt 48 fågelarter noterats per rutt och år, och på de mest artrika rutterna har som mest 73 respektive 72 arter noterats vid ett och samma inventeringstillfälle. Inte mindre än 156 arter har någon gång noterats på standardrutterna i Östergötland under perioden 1996 2013. Av landets totalt 91 rödlistade fågelarter har 32 någon gång påträffats på standardrutterna i Östergötland under perioden 1996-2013.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland