Fågelinventering LIFE to Ad(d)mire 2010-2011 - Före åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

För att få en bild av fågelfaunans sammansättning inför restaureringsarbetet, som sedan kan jämföras med situationen efter restaureringen, genomfördes fågelinventeringar under vårarna 2010 och 2011. Inventeringarna var främst riktade mot de arter som finns upptagna i bilaga 1 till Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar och som är knutna till våtmarkshabitat. En målsättning för restaureringsarbetet är att höja myrarnas kvalitéer för fågelarter knutna till olika typer av myrhabitat.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland