Energi- och klimatstrategi

Om publikationen

Löpnummer:
2019:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985270-3-2
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Strategi
Försättsblad energi- och klimatstrategi för Östergötland

Ett hållbart Östergötland

Tack vare att det finns en stark innovationskraft och utvecklingsvilja i Östergötland har länet potential att gå före i arbetet med att få ett mer hållbart samhälle med minimal påverkan på klimatet, ökad jämställdhet och social trygghet samt god samhällsekonomi.

Energi- och klimatfrågan är bred och berör alla aktörer i samhället på ett eller annat sätt. Samverkan är därför ett nödvändigt verktyg för att kunna arbeta i en gemensam riktning och nå satta mål. Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland har av denna anledning samverkat för att ta fram den här strategin. Under processen har aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi och ideella organisationer bjudits in.

Förutom samverkan och dialog är också upphandling, inköp, samhällsplanering och digitalisering några av de viktiga verktygen för att nå en minskad påverkan
på klimatet. Strategins syfte, förutom att sätta en gemensam riktning och mål för det regionala energi och klimatarbetet, är att ge stöd och vägledning på övergripande nivå för hur dessa verktyg kan användas av länets aktörer för att nå målen.

För att strukturera och prioritera energi- och klimatarbetet i länet tydligare så har sex insatsområden tagits fram. Inom varje insatsområde finns övergripande
förslag på nyckelinsatser som kan genomföras för att uppnå de regionala målen.

Nyckelinsatserna kommer att definieras tydligare när handlingsplaner för de olika insatsområdena tas fram.

Nya energi- och klimatmål

Följande mål kommer att följas upp årligen av Länsstyrelsen Östergötland och kan komma att revideras i samband med att strategin aktualiseras under år 2023.

Kontakt