Elfiske Östergötland 2018-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89339-13-2
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport
Elprovfiske 2018-2020

Följande rapport redovisar resultatet av elfiskeundersökningar 2018–2020 med sammanställningar
av ekologisk status, artförekomster och öringtätheter för varje lokal. I tabeller för varje
lokal ser man även äldre data och man kan på så vis få en bild av hur fisksamhällena har utvecklats
över tid.

Kontakt