Eklänet Östergötland - naturinventering av ekmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2006:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-145-0
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
165
Publikationstyp:
Rapport

Omkring 15 års naturinventeringar av ekmiljöer har givit ett unikt underlagsmaterial om länets ek- och ädellövskogsmiljöer. Områdesinventeringar har följts av riktade artinventeringar i utvalda områden. I det inledande kapitlet presenteras de viktigaste resultaten av arbetet. I därpå följande kapitel presenteras arbetet mer ingående och ekmiljöerna samt delar av artinnehållet beskrivs. Slutligen ges en sammanfattning kommunvis av ekmiljöerna.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland