Eklänet Östergötland - naturinventering av ekmiljöer

Om publikationen

Löpnummer: 2006:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7488-145-0

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 165

Publikationstyp: Rapport

Omkring 15 års naturinventeringar av ekmiljöer har givit ett unikt underlagsmaterial om länets ek- och ädellövskogsmiljöer. Områdesinventeringar har följts av riktade artinventeringar i utvalda områden. I det inledande kapitlet presenteras de viktigaste resultaten av arbetet. I därpå följande kapitel presenteras arbetet mer ingående och ekmiljöerna samt delar av artinnehållet beskrivs. Slutligen ges en sammanfattning kommunvis av ekmiljöerna.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland