Eklandskapet som miljöövervakningsobjekt 1994-1995

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Miljövårdsenheten på Länsstyrelsen i Östergötland fick i uppdrag av SNV att under 1994 undersöka möjligheterna att använda skalbaggar och lavar vid övervakning av marker med gamla ekar.

Syftet med denna studie har varit:

  • Att ta reda på vilka eklevande skalbaggs- och lavarter som försvinner när öppna hagmarker växer igen och om det är möjligt att använda dessa vid en övervakning av denna typ av områden.
  • Att undersöka om det finns några eklevande lavarter som inte klarar av att växa nära vältrafikerade vägar och om några av dessa är lämpliga att använda i ett övervakningsprogram.
  • Att genom en grundlig litteraturstudie undersöka vad som finns skrivet i dessa ämnen att prova ut lämpliga inventeringsmetoder för de eklevande lav- och skalbaggsarterna.
  • Att utforma förslag på hur man kan miljöövervaka dessa typer av områden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland