Eklandskapet - En inventering av hagar och lövskogar i eklandskapet söder om Linköping 1991

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1991
Sidantal:
491
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringen av hagmarker och lövskogar i eklandskapet söder om Linköping har visat att området rymmer ett osedvänligt artrikt och i många fall unikt växt- och djurliv. Ädellövdominerade odlingslanskap av denna storlek saknar motsvarighet i landet.

Cirka 4000 hektar hagmark och lövskog har valts ut från flygbilder och fältinventerats varav 2690 har klassificerats ur naturvårdssynpunkt.

I eklandskapet finns ovanligt goda framtidsutsikter för växter och djur knutna till gamla ekar tack vare stor åldersvariation med gott om yngre och medelålders ekar. Karaktären och artrikedomen i detta herrgårdslandskap som präglas av ekdominerade skogar och hagar kan endast bevaras om huvuddelen av nu aktiva jordbruk fortsätter brukas. Vidare måste all omvandling av lövskog till barrskog och granplantering av jordbruksmark förhindras.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland