Effekter på fågellivet av åtgärder inom LIFE Coast Benefit

Om publikationen

Löpnummer:
2019:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-9852701-1-8
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
137
Publikationstyp:
Rapport

Under ett 6-årigt naturvårdsprojekt har länsstyrelserna i Kalmar, Södermanland och Östergötland restaurerat och vårdat naturmiljöer inom Natura 2000-nätverket med stöd av EUs LIFE-fond och Naturvårdsverket. Ett av syftena med projektet har varit att gynna ett rikt fågelliv i kustområdet. En rad åtgärder har genomförts för att öppna upp strandängar, röja igenvuxna småskär, återskapa kustnära våtmarker och begränsa predation på fågelungar genom minkjakt.

Sammantaget förefaller åtgärderna varit gynnsamma för de lite mer specialiserade kustfåglarna och strandängsfåglarna, medan sötvattensfåglar och arter som lever en stor del av sina liv i högre gräs- och vassvegetation gått tillbaka. Minskat har också ejder och svärta som häckfåglar i objekten, möjligen till viss del som en effekt av röjningsinsatserna, men i synnerhet ejder minskar också dramatiskt längs hela östersjökusten. Restaureringarna av kustvåtmarker har dragit till sig häckande änder, skogssnäppa, grågås, sothöna, tofsvipa och enkelbeckasin.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland