Dyngbaggar i Östergötlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-355-8
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med inventeringarna är att kartlägga och övervaka utbredningen av spillningslevande bladhorningar som finns i Östergötlands betesmarker, både i och utanför skyddade områden. Miljöövervakningen bidrar till att följa upp miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. Totalt har 120 lokaler inventerats sedan 2001 och från och med 2010 har 50 lokaler utav dessa valts ut för övervakning framöver. Metoden som använts i inventeringarna var så kallad flotation, där man driver fram skalbaggarna genom att dränka spillning i vatten.

Sydvästra Östergötland visade sig ha de områden med störst artrikedom. Åsabackarna, Boxholm, hade 25 av de sammanlagt 29 arter som hittats i länet. På flera artrika lokaler har man dock sett en minskning i artdiversiteten. För att bevara och kanske öka antalet dyngbaggearter i våra betesmarker bör torra magra marker ha ett fortsatt betestryck och ha tidigt betespåsläpp som gynnar försommararter. Om möjligt använda sig av olika djurslag på samma bete. Till sist bör man försöka använda mindre avmaskningsmedel eller att djurägaren ger avmaskningsmedlet några veckor innan betespåsläpp alternativt att släppa på några djur i taget.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland