Decimering av småfisk för att öka tillgången på matabborre i en skogssjö

Om publikationen

Löpnummer:
2008:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-221-6
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Ett nioårigt försök med utgallring av småabborre och mört i en liten, 31 ha, skogssjö gav en förbättrad tillväxt för mellanstor abborre och en signifikant ökad andel stor abborre, så kallad matabborre. Som matabborre betecknas abborre på minst 0,2 kg (ca 23 cm). Avkastningen av matabborre ökade successivt med uttaget av småfisk ur sjön. Antalet skördade matabborrar per hektar ökade från 0,25 till ca 6, vilket innebar ett årligt uttag på 1-1,5 kg. Matabborre betingar ett relativt högt förstahandsvärde; 40-60 kr/kg.

Uttaget av fisk, främst abborre och mört, skedde med hjälp av små bottengarn och var i medeltal 11 kg/ha och år. Utfiskningen bedrevs perioden slutet av april till mitten av sommaren, något varierande tidpunkt mellan åren. Arbetsinsatsen var årligen ca 10 persondagar.

Om en yrkesfiskare arbetar på detta sätt i ett antal små sjöar kan lönsamhet uppnås, speciellt om uttaget av småfisk används till kräftbete. Ett flertal andra goda effekter uppnås samtidigt, till exempel blir sjön attraktivare för sportfiske och får därmed ett större värde för fiskerättsägaren. Uttag av småfisk kan också vara gynnsamt för att minska övergödningssituationen i småsjöar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland