Bottenfaunainventering av fyra naturreservat i skärgården 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2005:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-133-7
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomförde Sveriges Vatttenekologer AB en inventering av bottenfauna i Östergötlands skärgård. Fältarbetet utfördes i fyra naturreservat under mitten av september 2005.

I Bråvikens och Missjö naturreservat togs kvantitativa ramprov (20x20 cm) på vegetationsklädda hårdbottnar. I de två innerskärgårdslokalerna Eknöns och Licknevarpefjärdens naturreservat togs kvantitativa bottenfaunaprover på mjukbottnarna med van-Veen hämtare. Tre prov togs vid respektive lokal i djupintervallet 1-5 m. Proverna analyserades med avseende på artsammansättning, abundans och biomassa (torrvikt).

Flest taxa 26 respektive 24 hittades vid de två vegetationsklädda hårdbottenlokalerna i Bråvikens och Missjö naturreservat. Biomassan (torrvikt) dominerades av Blåmusslan Mytilus edulis, vilken också var den vanligaste arten (individer/m2 ) vid Norrbådarna i Missjö naturreservat. I Bråvikens naturreservat öster om Korsö, var vanligaste arten snäckan med det passade namnet, tusensnäcka, Hydrobia spp, som svarade för 50% av abundansen.

Vid Mjukbottenlokalerna i de två innerskärgårdslokalerna Eknöns och Licknevarpefjärdens naturreservat hittades 13 respektive 20 taxa. Biomassan (torrvikt) dominerades av östersjömusslan Macoma baltica. Vanligaste arten (individer/m2 ) var fjädermyggan Chironomus plumosus vid Eknön och hjärtmusslan Cardium spp vid Lickevarpsfjärden. Inga rödlistade arter påträffades, varken på mjukbottnarna eller hårdbottnarna.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland