Biotopkartering av Vindån 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Biotopkarteringen av Vindån utfördes av Länsstyrelsen Kalmar län under år 2003, med Länsstyrelsen i Östergötland och Vägverket region Sydöst som medfinansiärer.

Med biotopkarteringar tas information fram som beskriver naturvärden i vattendrag och dess omgivningar. Med hjälp av underlaget från karteringen har åtgärder föreslagits för att förbättra de vattenanknutna naturvärdena. Föreslagna åtgärder är exempelvis anläggning av vandringsvägar för fisk, biotoprestaurering, anläggande av skyddszoner och återskapande av våtmarker. De föreslagna åtgärderna kan genomföras ganska enkelt, förutsatt att markägarna ger sitt godkännande, och kommer att ge en stor förhöjning av de vattenanknutna naturvärdena.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland