Biogeografisk uppföljning av kärrtrollsländor och dykarskalbaggar 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-431-9
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Naturvårdsverket driver så kallad biogeografisk uppföljning för att samla in data om populationsstorlek, utbredning och status för de arter som ingår i EUs habitatdirektiv.

Länsstyrelsen Östergötland samordnar biogeografisk uppföljning för ”Trollsländor och dykarskalbaggar”. Denna rapport syftar till att fungera som underlag för biogeografisk uppföljning av fem arter: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis, citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis, bredkantad dykare Dytiscus latissimus och bred paljettdykare Graphoderus bilineatus.

 

Rapporten redovisar följande förstudier:
• Analys av arternas habitatval.
• Utformning och dimensionering av stickprov.
• Genomgång och utvärdering av inventeringsmetoder.
• Inventering/metodiktest under 2016.

Habitatsvalsanalysen visar att arterna kan förekomma i många olika typer av stillastående vatten, men de tycks i mycket liten grad förekomma i rinnande vatten. Eftersom arterna kan påträffas i många olika typer av vatten och är utbredda över en stor del av landet föreslås att biogeografisk uppföljning av dem genomförs i ett slumpvist urval av alla 1x1 km-rutor med minst 100 meter strandlinje i södra Sverige och längs med Norrlandskusten.

Under 2016 genomfördes en första inventeringsinsats av de aktuella arterna inom den biogeografiska uppföljningen. Utifrån de frekvenser av arterna som påträffades under inventeringen gjordes en första uppskattning av antalet 1x1 km-rutor som arterna förekommer i totalt i landet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland