Båtlivets påverkan i naturhamnar i Östergötlands skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
2010:10
Diarienummer:
502-16998-06
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-261-2
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
102
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland genomförde, i augusti 2009, Sveriges Vattenekologer AB en undersökning för att dokumentera och beskriva hur fritidsbåtars ankringsvanor påverkar undervattensmiljön i länets naturhamnar. Denna inventering var en uppföljning på den studie av båtbottenfärgsrester i ytsediment som Länsstyrelsen Östergötland genomförde under augusti 2008.

Inventering och provtagning skedde i åtta populära naturhamnar samt två referenslokaler förlagda i fågelskyddsområden. I denna rapport redovisas resultatet av båda undersökningarna. Totalt inventerades 30 dyktransekter med avseende på ankarskador enligt en metod baserad på standardmetodiken för den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar på svenska ostkusten.

Under inventeringen fotograferades arter, miljöer och skador och varje transekt videofilmades. I undersökningen inventerades drygt 18 700 m2 botten varav ca tre fjärdedelar var bottnar i naturhamnar och en fjärdedel utgjordes av bottnar i fågelskyddsområden.

De observerade ankringsskadorna täckte totalt 950 m2 av den inventerade bottenytan, vilket motsvarar 5 %.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland