Bäckundersökningar i Östergötland Motala 1995 – Vattenkemi, bottenfauna och fiskar i sex bäckar i norra delen av Motala kommun

Om publikationen

Löpnummer: 1997:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar en undersökning av bottenfaunan i sex bäckar i norra delen av Motala kommun.

Bäckarnas karaktär var skiftande. De var på de undersökta platserna strömmande med grus och/eller stenbotten men spände mellan näringsrik renvattenbäck till sur brunvattenbäck.
De vattendrag som uppvisade de högsta aluminiumhalterna var också de som hade de högsta halterna av totalt organiskt kol.

Kontakt