Bäckar i det östgötska jordbrukslandskapet

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Genom kartstudier har 147 bäckar i jordbrukslandskapet lokaliserats och dessa har inventerats i fält. I vissa fall är endast delar av bäckarnas totala längd redovisade. Resultatet påvisar ett högt antal naturliga vattendrag, nämligen 92 stycken. Inventeringen omfattar en beskrivning av bäckens status vad beträffar vattenföringens naturlighet samt av omgivningen, närmast runt bäcken (fastmarkszonen). Någon undersökning av bäckens flora och fauna har däremot ej genomförts. Beskrivningen kan ses som ett av underlagen för arbetet med biotopskydd.

Bäckarna har delats in i tre klasser beroende på grad av naturligt vattenflöde. Av de 147 bäckarna är 92 stycken av klass 1 (naturligt vattenflöde), 33 stycken av klass 2 (naturliga till större del men kan ha delar med påverkat vattenflöde) och 22 stycken med klass 3 (starkt påverkat vattenflöde).

Flertalet av de högst klassade bäckarna (klass 1) ligger i kommunerna Motala, Linköping, Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg. Övriga 55 vattendrag (klass 2 och 3) är delvis eller starkt påverkade vad avser ett naturligt vattenflöde. Ofta är dessa vattendrag dikade, uträtade eller muddrade, men även dammanläggningar och andra regleringar påverkar bäcken så att dess naturliga vattenföring är satt ur spel.

Merparten av de 92 naturliga bäckarna har en areal som är mindre än 5 hektar, vilket är maximiarealen för ett biotopskyddsobjekt. Om de övriga vattendragen skall skyddas måste det ske med andra skyddsåtgärder än biotopskydd. Detta kräver dock en mera ingående dokumentation av vattendragens naturvärden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland