Att återskapa rikkärr, rapport från kunskapsdagen i Östergötland 17 juni 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-370-1
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med kunskapsdagen om rikkärr var att uppmärksamma möjligheten och behovet att återskapa sådana rikkärr som är förstörda.

Rikkärren hyser en särdeles stor biologisk mångfald men är en hotad och mycket sällsynt naturmiljö. Särskilt i Syd- och Mellansverige har många kärr förstörts genom utdikning, igenväxning eller exploatering under de senaste 200 åren, och rikkärr förstörs fortfarande. Flera rödlistade djur- och växterarter har fått allt sämre förutsättningar att överleva när kärren minskar i yta, eller blir alltmer isolerade från varandra. Alla kärr som kan restaureras eller återskapas är därför en värdefull resurs för att kunna bevara rikkärren med deras arter för framtiden.

Resurser kommer för det mesta vara en begränsande faktor för att kunna restaurera alla potentiella objekt i ett område, men med kunskapen om potentialen att restaurera mycket kraftigt igenväxta kärr med bortschaktning av ytliga jordlager kan prioriteringar mellan kärr för restaurering göras på ett bättre sätt.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland