Åtgärdsprogramsarbetet för hotade arter i Östergötlands län 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:6
Diarienummer:
511-1891-06
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-141-8
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

I Sverige pågår sedan 2004 en satsning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna på åtgärdsprogram för hotade arter. Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument som sammanfattar all känd kunskap om den hotade arten och presenterar vilka konkreta åtgärder som behövs för att bevara den. Varje länsstyrelse har ansvar för upprättande och genomförande av vissa åtgärdsprogram. Östergötlands län berörs av 49 åtgärdsprogram med totalt 83 arter och har ansvar för åtta program: Dårgräsfjäril, Finnögontröst, Insekter på stäppartad torräng, Jättepraktbagge i sandtallskog, Kronärtsblåvinge, Läderbagge med följearter, Vildbin på ängsmark och Stäppspolvivel.

I Östergötlands län har det inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter till och med 2005 skett både kunskapsinsamling och konkreta skötselåtgärder. Det har genomförts inventeringar av fiskarten asp (Aspius aspius), dårgräsfjäril (Lopinga achine), fjälltaggsvampar (Sarcodon sp.), fältgentiana (Gentianella campestris), gaddsteklar (Aculeata), grova träd, guckusko (Cypripedium calceolus), kronärtsblåvinge (Plebejus argyrognomon), läderbagge (Osmoderma eremita), mosippa (Pulsatilla vernalis), skräntärna (Sterna caspia), större vattensalamander (Triturus cristatus), trumgräshoppa (Psophus stridulus) och ärrlavar (Sticta sp.), samt frihuggning av grova träd och bland annat röjning för att gynna dårgräsfjäril, guckusko, mosippa och trumgräshoppa.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland