Återskapande av rikkärr 2009, slutrapport till Världsnaturfonden WWF

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Detta är slutrapporten för ett tioårigt och fullskaligt restaureringsförsök av ett rikkärr. Rikkärr (kalkkärr) är en naturtyp som innehåller en från naturvårdssynpunkt värdefull flora och fauna. Under de senaste århundradena har många kalkkärr förstörts, främst genom utdikning, uppodling och grävande av dammar.

Vid inventeringar i början av nittiotalet konstaterade Länsstyrelsen att det lilla kärret vid Lagmansro, några kilometer nordväst om Skänninge i Mjölby kommun hade höga naturvårdsvärden. Av det ursprungliga kärret återstod dock bara en liten del. En idé om att utöka kärret genom en restaurering tog form. Det skulle ske genom att avlägsna det organiska material som ansamlats ovanpå det kalkförande grundvattnet samt att låta kolonisering ske från det befintliga kärret. Efter överenskommelse med markägarna gjorde Länsstyrelsen 1995 ett mindre pilotförsök på det område som tidigare dikats ut.

Utifrån de goda erfarenheterna från pilotförsöket, beslutade Länsstyrelsen att utöka åtgärden, som genomfördes i direkt anslutning till det ursprungliga kärret och pilotförsöket. Tack vare ett anslag från Världsnaturfonden WWF, kunde det praktiska arbetet genomföras år 2000.

Det som har varit huvudfrågan är om det går att restaurera ett rikkärr i full skala genom att bara återställa de rätta ekologiska faktorerna (kalkrik mineraljord, tillgång till kalkrikt grundvatten) och låta återkolonisering av kalkkärrsarter ske spontant från närliggande kärr. Detta skulle då kunna vara en betydligt effektivare och billigare metod än att till exempel transplantera kalkkärr och olika insåddsmetoder.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland