Ängs- och betesmarksinventeringen i Östergötland 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Östergötland har på Jordbruksverkets och Regeringens uppdrag inventerat länets ängs- och betesmarker, mellan åren 2002-2004. Inventeringen har skett inom ramen för det nationella projektet ”Ängs- och Betesmarksinventeringen”. Syftet med inventeringen har varit att skapa ett lättillgängligt underlag för utvärdering och uppföljning av natur- och kulturmiljökvaliteter i ängs- och betesmarker samt att fungera som underlag för fysisk planering och ärendehantering. Urvalet av av objekt baseras huvudsakligen på marker som antingen har miljöersättning via Miljö- och landsbygdsprogrammet och/eller inventerades i den förra Ängs- och hagmarksinventeringen (1987-1990).

Sammanlagt har 29 768 hektar (ha) ängar och betesmarker i Östergötlands besökts av inventerare. Av dessa har 26 547 ha (6 534 objekt) bedömts ha sådant innehåll av natur och kulturmiljökvaliteter att de har inventerats fullt ut. Endast 145 ha av den inventerade arealen är ängsmark (133 objekt). 26 402 ha är betesmark. Av den inventerade arealen har 2 235 ha bedömts vara restaurerbara.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland