Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringen)länk till annan webbplats

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Ring telefonnummer 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09:00-16:00.

Vid vissa tillfällen kan stödtelefonen vara stängd pga utbildning etc. Se aktuella öppettider härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompotten

Överenskommelse om samverkan gällande personer som utsätts eller har utsatts för våld av närstående.

För mer information kontakta martina.gavranovic@lansstyrelsen.se, tfn. 010-223 57 72.

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Länsstyrelsen Östergötland har i uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska Länsstyrelsen särskilt prioritera insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster.

Människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är en kränkning av den enskildes rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp, samt ett hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Killar och män utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål, men övervägande är det flickor och kvinnor som utnyttjas, där kvinnokroppen blir en handelsvara.

För mer information kontakta: Maha Eichoue, maha.eichoue@lansstyrelsen.se

Informationskampanj mot köp av sexuella tjänster

Länsstyrelsen Östergötland har samordnat framtagandet av informationskampanj mot köp av sexuella tjänster. Avsändare av kampanjen är Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Polismyndigheten i Polisregion Öst och Novahuset – föreningen mot sexuellt våld. Syftet med informationskampanjen är att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster och öka medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kampanjen sprids via sociala medier.

För mer information kontakta samordnaren av kampanjen, Maha Eichoue, maha.eichoue@lansstyrelsen.se


Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld

Barn är särskilt sårbara för kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld. Sårbarheten är extra påtaglig för:

 • små och späda barn
 • barn med funktionsnedsättning
 • barn med kronisk sjukdom
 • barn med otillräckligt vuxenstöd
 • ungdomar som har en sexuell identitet, en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från normen.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och skydd. Länsstyrelsen strävar efter att fler aktörer ska få en kontextuell förståelse för barn som upplever våld och på så vis bli bättre på att identifiera dem.

Mer information

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafridlänk till annan webbplats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse om har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Allmänna barnhusetlänk till annan webbplats

Länsrutinen

Dessa rutiner har kommit till för att vara ett stöd i handläggningen av misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn. Rutiner för myndigheternas handläggning och samarbete i frågan har funnits i Östergötland sedan början på 1980-talet. Rutinen är en reviderad upplaga av den rutin som antagits av ansvariga politiska organ i kommuner och Region Östergötland. Personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, åklagare och polis bör enligt sina huvudmän och länsmyndigheter följa dessa rutiner.

Rutiner för handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län

Regionalt strategiarbete

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, landsting och regioner, myndigheter och civilsamhället.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt brott och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldet innebär ett stort lidande för de drabbande och medför allvarliga hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser såväl för individen som samhället. Arbetet med att verka för ett jämställt Östergötland, ett län fritt från förtryck och våld är en viktig uppgift, såväl för Länsstyrelsen som för många andra aktörer i länet. Länsstyrelsen Östergötland har under våren 2017 publicerat denna undersökning. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur socialnämnden i länets kommuner arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Länsstyrelsens förhoppning är att denna undersökning ses och används som stöd i planeringsarbetet på kommun- och verksamhetsnivå och bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt och strategiskt kommunalt och regionalt utvecklingsarbete. Följande resultat har lyfts upp i undersökningen:

Vad behöver det politiska ledarskapet utveckla?

 • Politisk förankring och prioritet av sakområdet i kommunerna
 • Tydligare styrning och organisering av sakområdet i kommunerna
 • Behov av ett strategiskt utvecklingsarbete
 • Behov av en övergripande policy i kommunerna
 • Samordnarfunktionen/uppdraget – en viktig framgångsfaktor (uppdrag, mandat och resurser)
 • Sakområdet våld – in i socialnämndens kvalitets- och ledningssystem
 • En fråga för hela kommunen som rör många politiska nämnder
 • Prioritering av det förebyggande arbete – tidiga insatser

Vad behöver socialnämnden utveckla?

För mer information, kontakta maha.eichoue@lansstyrelsen.se, tfn. 010-223 52 79.

Hedersrelaterat våld och förtryck - regionalt arbete

För mer information, kontakta maha.eichoue@lansstyrelsen.se, tfn. 010-223 52 79.

Könsstympning

Länsstyrelsen har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning.

Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Alla professionella och ideella och som möter målgruppen kan använda detta dokument i förebyggande syfte och som ett informationsdokument. T.ex. hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst, rättsväsende, civila samhället, samhälls- och hälsokommunikatörer, BVC (barnavårdscentralen), FMC (flyktingmedicinskt centrum, migrationsverket ungdomsmottagningen med mera.

 

Utveckling av tidigt förebyggande insatser

Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld genom att bland annat stötta spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram som riktar sig till våldsutövare.

Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala och lokala aktörer som kommuner, landsting och regioner, myndigheter och organisationer från civilsamhället.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland