Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Inforamtion om kommande utlysning kommer våren 2020.

Prioriterade insatser 2019

Under 2019 är insatser som fokuserar på deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Det är viktigt att även föräldralediga ges möjlighet att etablera sig. Att de fortsätter utveckla sina kunskaper i svenska och får möjlighet till viktiga kontakter med samhället. Längre perioder av föräldraledighet tenderar att försena kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet.

I övrigt prioriteras även insatser där:

 • Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor
 • Kontakten med samverkanspart/-er är etablerad

Ansök om bidrag

För år 2019 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över 66 miljoner kronor för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Länsstyrelsen Östergötland disponerar över 2 750 000 kronor av dessa medel.

Utlysningen är nu stängd. Sista ansökningsdatum var den 18 april 2019.

InformationsbrevPDF

När vi har en ansökningsperiod ansöker du genom att fylla i och skicka en ansökningsblankett och ett intyg till oss digitalt. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblankett:
  Ansökningsformulär med vägledning § 37a 2019 (word)Word
 2. Fyll i intyg med planerade och etablerade samverkanspartner:Intyg samverkanspart § 37a 2019 (word)Word
 3. Skicka din ansökan med bilagor digitalt till social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se
  Skriv "Ansökan §37a" i ämnesraden

  Alternativt per post till:
  Länsstyrelsen Östergötland
  §37a-insats
  581 86 Linköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 7 juni 2019.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 24 juni 2019.

Medel kan inte utbetalas retroaktivt, projektstart kan således ske tidigast den 7 juni 2019

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen.  

Stöddokument jämställdhetPDF

Beviljade insatser 2019

Motala kommun
Vi är Motala

Insatstid: 2019-09-01 - 2020-12-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att utveckla, strukturera och organisera ett samordnat, riktat och gruppbaserat föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar med barn i åldern 0-17 år i Motala. Föräldraskapsstödet omfattar tre arenor: förskola, grundskola och bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Insatsen omfattar nationella prioriteringar gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn och sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Norrköpings kommun
Samordnare mentorskapsprogram

Insatstid: 2019-09-01 - 2021-12-31
Samverkanspart: Hyresbostäder i Norrköping AB, Rotary Norrköping - Kneipbaden
Insatsen syftar till att stötta inkluderingen av individer som befinner sig i utanförskap på olika sätt och stärka plattformen för möten mellan människor. Genom nätverk och stöttning kan ett mentorskapsprogram föra individen närmare arbetsmarknaden. Insatsen syftar till att bredda den befintliga verksamheten till att omfatta föräldralediga och personer med små barn samt unga vuxna. Insatsen uppfyller kraven för beviljande av medel och omfattar nationella prioriteringen gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn.

Norrköpings kommun
Insatser via familjecentralen som stöd för nyanlända familjers etablering i samhället

Insatstid: 2019-06-07 - 2020-12-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet Norrköping
Insatsen syftar till att underlätta småbarnsfamiljers etablering i Norrköping genom lotsning till öppen förskola/förskola, studie- och yrkesvägledning och föräldrastöd. Särskilt fokus kommer ligga på kvinnors etablering på arbetsmarknaden, vilket är ett prioriterat område i länets utvecklingsarbete. Insatsen omfattar nationella prioriteringar gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn och sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Beviljade insatser 2018

Norrköpings kommun
Världens mammor

Insatstid: 2018-10-15 – 2019-03-31
Samverkanspart: KISAM
Insatsen syftar till att stärka nyanlända kvinnor i rollen som kvinna och mamma med konsten som uttryck. Mammor med barn och kvinnor ska få möjlighet att mötas och att genom konst och kultur få verktyg att berätta om sig själv, sin samtid och framtid. Det handlar också om att få kontakter, öka förståelsen för varandras kulturer och traditioner, öva språk och få tillgång till nätverk som en väg in i samhället. Långsiktigt mål är att fler kvinnor ska komma vidare i studier och sysselsättning.

Söderköpings kommun
Familjecentralens öppna förskolan och studie- och yrkesvägledning med språkstöd

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Samverkanspart: Familjecentralen, AME, Integrationscenter Söderköping och Studieförbundet Bilda
Insatsen syftar till att stödja språkinlärning, skapa nätverk för nyanlända föräldrar samt ge tillgång till Familjecentralens verksamheter så som Öppna förskolan, BVC, kvinnohälsan och socialtjänstens råd och stöd.
Insatsen syftar även till att öka språkinlärning och underlätta etablering i samhället genom möten och kontakter mellan nyanlända och svensktalande familjer samt att genom öppna förskolans verksamhet stimulera föräldrar att stödja sitt barns språkutveckling.

Norrköpings kommun
Kulturspåret

Insatstid: 2018-08-15 – 2019-09-30
Samverkanspart: Filmföreningen Flimmer och Portalen
Insatsen syftar till att skapa en modell för att utbilda i arrangörsskap och skapa nätverk inom kulturlivet. Arrangörrskapet blir ett verktyg till integration, nätverksskapande och språkfrämjande faktor.

Norrköpings kommun
Svenska med baby

Insatstid: 2018-08-01 – 2019-12-31
Samverkanspart: Svenska med baby
Insatsen syftar till att skapa en mötesplats för nya och etablerade svenskar för social inkludering och underlätta etablering i samhället. Insatsen verkar för skapande av nya kontakter, stödja språkinlärning och tillhandahålla föräldrastöd.

Norrköpings kommun
Stöd till barn och unga i Hageby


Insatstid: 2018-06-01 – 2019-12-31
Samverkanspart: Föreningen Norrköping Tillsammans, IF Sylvia och Assyriska IF
Insatsen syftar till att underlätta etablering och stödja språkinlärning för barn och unga i Norrköping. Insatsen består av flera  olika aktiviteter; Bollis Lek & Spel, Läs & Räkna med Bollis, Ishtar fotboll och nattfotboll som bidrar till ökad fysisk aktivitet samt stöd i barn och ungas skolgång.  Insatsen riktar sig även till unga vuxna som får utbildning i konflikthantering för att sedan verka som stöd i skolan på lektioner och raster för en trygg skolgång.

Linköpings kommun
Mötesplats Ryds Herrgård

Insatstid: 2018-09-01 - 2019-12-31
Samverkanspart: Kårservice i Östergötland AB
Insatsen syftar till att skapa en mötesplats i stadsdelen Ryd som förenar nyanlända och studenter från Linköpings Universitet. Mötesplats Herrgården kommer innehålla ett medborgardrivet café, läxhjälp som utförs av studenter till barn och unga boende i Ryd, aktiviteter i samverkan med föreningar. Det gemensamma målet är att skapa ett tryggare Ryd, skapa nätverk, öka språkinlärning och stödja barn och unga i sin skolgång.

Ödeshögs kommun
Öppnare förskola

Insatstid: 2018-09-01 - 2019-06-30
Samverkanspart: Svenska kyrkan
Insatsen syftar till att få fler nyanlända föräldrar, framförallt kvinnor, att medverka i Öppna förskolans aktiviteter. Genom marknadsföring och brobyggande fångas målgruppen upp och kan då erbjudas råd och stöd i sin etablering. Öppnare förskola verkar för att skapa viktiga kontakter och stödja nyanlända föräldrar i sitt föräldraskap.

Del- eller slutredovisa en insats

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter. Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen Östergötland i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.


Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar

Skicka in redovisning

Redovisningen skickas till social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se
Skriv "Redovisning §37a" i ämnesraden

Alternativt per post till:
Länsstyrelsen Östergötland
Redovisning §37a
581 86 Linköping

Ordförklaringar enligt Migrationsverkets ordlista och lagars definitioner.


Är en person som riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Eller en civilperson som löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Den kommun där barnet först tar kontakt med en svensk myndighet. Kommunen ansvarar då i första hand för boende.

Ett boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Den kommun Migrationsverket anvisar för att ta hand om barnet, den anvisade kommunen tar över det långsiktiga ansvaret.

En utländsk medborgare (ej EU) som i Sverige begärt skydd
men som inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.

Beslut om att en person skall lämna Sverige. Kan beslutas av polis. Beslutet skall fattas inom tre månader. Avvisningsbeslutet får normalt inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Om det är uppenbart att en person saknar rätt till asyl eller uppehållstillstånd kan hen få beslut om avvisning som skall genomföras omedelbart. Personen får inte stanna i Sverige i väntan på eventuell överklagan (till exempel utgånget visum).

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats
för bosättninglänk till annan webbplats innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta
emot nyanlända för bosättning.

Gäller från 1 mars 2016.

Garanterar att den som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater
får sin ansökan prövad i någon av dessa stater och ska alltså inte kunna sändas från en medlemsstat till en annan. Dublinförordningen gäller i Sverige, i övriga EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Det familjeband som en sökande hänvisar till när hen söker uppehållstillstånd.

Familjeanknytning kan vara maka, make, registrerad partner eller sambo, en person som den sökande planerar att gifta sig eller bli sambo med samt föräldrar och barn.

Utlänning som ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl (enligt Genèvekonventionen/internationell rätt). Flykt från krig, fattigdom, naturkatastrof etc. ger inte automatiskt status som flykting.

Den asylsökande kan under asyltiden välja att ordna boende på egen hand Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

Barn och ungdomar under 18 år som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige för att ansöka om asyl.

Finns i två former: en för medverkan inför upprättandet av en etableringsplan och en när etableringsplanen är upprättad och aktiviteter pågår.

Upprättas på Arbetsförmedlingen och kan maximalt omfatta 24 månader. Innehåller aktiviteter som ska motsvara heltid, 40 timmar per vecka. Aktiviteternas innehåll planeras individuellt utifrån den arbetssökandes förutsättningar och behov.

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197)länk till annan webbplats innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Gäller personer med uppehållstillstånd i åldern 20–64 år.

Har använts framförallt i samband med det stora asylmottagandet under hösten 2015. Tillfälliga lösningar i samarbete med kommuner.

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler. Välgrundade
skäl för rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller
politisk uppfattning, sexuell läggning eller tillhörighet till viss
samhällsgrupp.

Personer med rymningsbenägenhet som väntar på avvisning/utvisning placeras i förvar.

En god man utses av kommunen för barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som fyller föräldrarnas roll.

En god man företräder ensamkommande barn i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang.

Finns ingen rättslig definition, enligt praxis är det namn, födelsetid och medborgarskap. Styrks av pass eller id-handling utfärdat av myndighet i hemlandet.

Tal som tas fram varje år utifrån länstalen (se nedan) och beskriver det antal som kommunen förväntas ta emot på anvisning och som fördelas under året enligt en årsplan.

Länsstyrelsen fattar beslut om kommuntalen.

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan till Sverige organiseras och betalas av Migrationsverket. Individen kommunplaceras direkt.

När det inte längre finns möjlighet att överklaga ett beslut eller en dom eller när denna möjlighet aldrig funnits vinner beslutet eller domen laga kraft och börjar gälla.

Lagen om mottagande av asylsökande med flera (1994:137)länk till annan webbplats reglerar ersättningar till asylsökande och sysselsättning för dessa.

Alla asylsökande, även barn, får ett LMA-kort av Migrationsverket. På kortet finns det personuppgifter och foto på den sökande.

Där framgår också personens ärendenummer hos Migrationsverket. På baksidan av kortet finns information om vid vilken mottagningsenhet personen är registrerad.

Länstalet är det antal anvisningsbara platser som behövs för nyanlända invandrare som har fått uppehållstillstånd och inte på egen hand kan ordna sin bosättning.

Regeringen fattar beslut om länstalen utifrån de prognoser som Migrationsverket lämnar till regeringen.

Ett rättsligt bindande förhållande mellan stat och individ. Uppstår genom automatik vid födelse eller efter ansökan/anmälan.

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl.

Även anhöriga till dessa anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser under två till tre år.

En utländsk medborgare som beviljats PUT har tillstånd att
bo och arbeta i Sverige på obegränsad tid (så länge man är bosatt i Sverige).

Gäller medborgare i EU/EES-land samt familjemedlemmar som
vistats lagligt i Sverige under 5 år. Det går att ansöka om intyg på den
permanenta uppehållsrätten.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla samhällsorientering för nyanlända. SO ska omfatta minst 60 timmar och helst levereras på modersmål.

Många kommuner erbjuder hälsokommunikation tillsammans med SO.

Grundläggande svenskundervisning som kommunen är skyldig att anordna.

Ett tillfälligt boende till asylsökande som Migrationsverket hyr och som inte är i lägenhet. Det är i stället boende på vandrarhem, i stugbyar och andra liknande anläggningar.

Den som är i behov av skydd kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Personer som inte är medborgare i något EU/EES land eller i Schweiz. Kan ha uppehållstillstånd inom EU/EES.

Bedömer Migrationsverket att det tar längre tid än fyra månader att fatta beslut i ett asylärende kan Migrationsverket ge den sökande ett undantag som tillåter personen att arbeta. Beslutet förs in på LMA-kortet (se ovan).

Beslut om avlägsnande som en person kan få från och med tre
månader (längre tid än tre månader) efter den dag hen ansökt om
uppehållstillstånd. Domstol kan även döma till utvisning vid brott.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet