Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fllänk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylökande m.flPDF

Nationella medel 2019

Under 2019 är 10 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär. Nationella medel kan gå till kompetensutveckling, stöd och utbildningsinsatser riktade till frivilliga och anställda som arbetar med TIA-frågor inom organisationen. Ansökan ska göras senast den 10 april 2019 till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

information om nationella medel på Länsstyrelsernas gemensamma webbplats om integration länk till annan webbplats

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2019 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 139,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Regional prioritering

Länsstyrelsen Östergötland har en regional prioritering för utlysning av TIA-medel 2019:

 • Insatser som syftar till att främja vägen till arbete och/eller studier för asylsökande kvinnor

Ansök om medel

Under 2019 har länsstyrelserna 139,4 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för TIA. För kommuner och organisationer i Östergötlands län finns i första utlysningsomgången  2 825 000 kronor att söka. Därutöver tillkommer återbetalade medel från avslutade projekt.

Ansökningsperiod för utlysning 1 är nu stängd.

Länsstyrelsen Östergötland har tilldelats 2 825 000 kronor att fördela till TIA-insatser. Därutöver tillkommer återbetalade medel från tidigare projekt.

Beslut meddelas sökande senast 26 april 2019.

Informationsbrev utlysning TIA 2019PDF

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss digitalt. Läs noga igenom vägledningen innan du gör din ansökan. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Vägledning för sökandePDF

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblankett:
  Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfundWord
 2. Skicka din ansökan med bilagor till social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se
  Skriv "Ansökan TIA" i ämnesraden

  Alternativt per post till:
  Länsstyrelsen Östergötland
  TIA-insats
  581 86 Linköping

  Intyg för samverkanspart/medsökandeWord
  Budgetmall vid länsöverskridande ansökningarWord

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Jämställdhet
  Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen. Länsstyrelserna har tagit fram ett stödmaterial att använd i planeringen av en insats.
  Stöddokument jämställdhetWord

Beviljade insatser 2018

Studiefrämjandet Östergötland
Centralen Finspång

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att skapa en mötesplats med information om svenska samhället och ge möjlighet till språkträning för asylsökande i Finspångs kommun. Delar av insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnors delaktighet i samhället och roll som förälder. Insatsen fokuserar även på ungdomar 18-19 år i syfte att samtala om hur det är att vara ung i Sverige. Insatsen har ett hälsofrämjande perspektiv.

NTF Östergötland
Information kring trafik och trafiksäkerhet för asylsökande

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att sprida information om trafik och trafiksäkerhet för asylsökande. NTF ska utbilda asylsökande på språkcaféer, asylboenden, föräldragrupper etc. samt utbilda frivilliga från andra organisationer så de i sin tur kan ta del av NTF´s material och utbilda asylsökande i sina insatser. Insatsen omfattar länets samtliga kommuner.

KISAM
Världens mammor

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-12-30
Insatsen syftar till att genom konsten som uttrycksmedel stärka asylsökande kvinnor i rollen som kvinna och mamma med målet att öka delaktighet och inflytande i samhället. Insatsen syftar till att ge språkträning och utöka kvinnornas kontaktnät samt visa på de olika vägar som finns för snabbare komma vidare i studier eller sysselsättning vid eventuellt beviljande av uppehållstillstånd. Insatsen omfattar Linköping och Motala kommuner.

Linköpings Södra Röda Kors
Språkcafé, mobila språkcafé, Walk n Talk och cykelskola

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att ge kunskaper i svenska språket, om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Tyngdpunkten ligger på möten mellan asylsökande och frivilliga inom Röda Korsets verksamhet. Insatsen ska även anordna cykelskola vid två tillfällen under projekttiden i syfte att uppmuntra till motion och underlätta för asylsökande att ta sig mellan olika platser i kommunen. Insatsen omfattar Linköpings kommun.

Rädda Barnen
Vi tillsammans

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnor och män i sin roll som förälder genom att driva, utveckla och forma mötesplatser utifrån målgruppens behov. Rädda Barnen ska utöka den befintliga verksamheten till att omfatta fler orter i länet. Insatsen ska även utveckla samverkan med arbetsplatser som vill engagera sig i målgruppen i syfte att skapa kontaktnät för ökad integration. Insatsen omfattar Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Linköpings kommuner.

Sensus Östra Götaland
Jobb och hälsa i fokus

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden mer meningsfull. Insatsen fokuserar på kunskaper om svenska arbetsmarknaden genom studiebesök och informationsinsatser för asylsökande kvinnor och män. Insatsen verkar även för att öka kunskapen om hur målgruppen själv kan hantera sina ärenden hos myndigheter digitalt. Insatsen omfattar Norrköping, Valdemarsvik och Linköpings kommuner.

Korpen Linköping
Alla platsar

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-07-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande förutsättningar för fysisk aktivitet i grupp och enskilt med målet om förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Insatsen syftar till att skapa en meningsfull fritid och öka asylsökandes sociala kontaktnät. Insatsen omfattar Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Studieförbundet Bilda Sydöst
Breddad och fördjupad svenska med yrkesspår för asylsökande

Insatstid: 2018-09-01 - 2019-04-31
Insatsen syftar till att grundläggande kunskaper i svenska språket integrerat med kunskaper om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Insatsen utgår från individen och har tonvikt på studie- och yrkesförberedelse. Insatsen bedrivs i Linköping.

Medborgarskolan Region Öst
Lärande för alla

Insatstid: 2018-09-01 - 2019-05-31
Insatsen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket, ge kunskap om svenska samhället och svenska arbetsmarknaden. Lärande av ny teknik ska underlätta och förbättra tillgången till samhällsinformation, hantering av privatekonomi och öka kontakt med skola, barnomsorg, sjukvård etc. Insatsen är länsöverskridande och omfattar Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötlands län. I Östergötland bedrivs insatsen i Norrköping.

Studiefrämjandet
Centralen 2.0

Insatstid: 2018-06-01 - 2019-05-31
Insatsen syftar till att ge kunskaper i svenska språket, om svenska arbetsmarknaden, svenska samhället och hälsa. Datorkunskap integreras i undervisningen. Särskild vikt kommer läggas på information om hälsa och föreningsliv. Insatsen bedrivs i Motala och Norrköping.

Beviljade insatser 2017

Liljeholmens folkhögskola i samarbete med Nygårdskyrkan
Upptäckargrupp för kvinnor

Insatstid: 2017-08-14 - 2018-06-30
Insatsen syftar till att erbjuda gemenskap, språkträning och vidgade vyer för asylsökande kvinnor genom regelbundna träffar och upptäckande av närområdet. Insatsen riktar sig till asylsökande kvinnor i eget boende där behov och nytta av gemenskap utanför hemmet är extra stort. Insatsen bedrivs i Linköping.

Liljeholmens folkhögskola i samarbete med Johanneskyrkan
Samhällsorientering och svenskakurs

Insatstid: 2017-08-28 – 2017-12-17 samt 2018-01-08 – 2018-03-18
Insatsen syftar till att erbjuda språkträning och samhällsinformation för asylsökande män och kvinnor boende på hotell Stallet i Åtvidaberg samt att i samarbete med Johanneskyrkan erbjuda språkcafé.

Medborgarskolan Region Öst
Lärande för alla

Insatstid: 2017-09-01 - 2018-05-31
Insatsen syftar till att skapa en trygg lärmiljö, ge kunskap om det svenska samhällsystemet, ge kunskap i svenska språket, stärka asylsökandes roll som förälder i Sverige, verka för tidig integration, öka jämställdhet. Insatsen fokuserar även på fysisk och psykosocial hälsa samt att underlätta och förbättra tillgången till samhällsinformation, hantering av privatekonomi, kontakt med skola, barnomsorg, sjukvård etc. genom lärande av ny teknik. Insatsen bedrivs i Linköping och Norrköping

Internationella vänskapsföreningen, IVF
Fokus framåt

Insatstid: 2017-09-01 – 2018-06-30
Insatsen syftar till huvudsak att ge kunskap om svensk hälso- och sjukvård samt verka för ökad fysisk och psykisk hälsa hos asylsökande, framförallt kvinnor. Insatsen syftar även till att ge kunskap om det svenska språket, om det svenska samhället och om den svenska arbetsmarknaden. Insatsen sker i samverkan med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Hälsokommunikatörerna på Flyktingmedicinskt Centrum (FMC), Region Östergötland. Insatsen bedrivs i Linköping.

Biståndsorganisationen Hjärta till hjärta
Hjärtligt välkommen till Sverige

Insatstid: 2017-11-01 – 2018-10-31
Insatsen syftar till att ge kunskap om svenska språket genom teoretisk och praktisk övning, ge kunskap om det svenska samhället och förberedande insatser för insteg på arbetsmarknaden med fokus på individen. Insatsen fokuserar även på att ge kunskap om hälso- och sjukvård samt främjande av den egna hälsan. Insatsen bedrivs i Linköping, Motala och Mjölby.

Rädda Barnen
Självorganisering och föräldrars engagemang i fokus

Insatstid: 2018-01-01 – 2018-12-31
Insatsen syftar till att öka välmående hos asylsökande, framförallt vårdnadshavare/föräldrar, och ge verktyg som effektiviserar etableringen på svenska arbetsmarknaden och i samhället i stort. Insatsen avser att motverka passivisering, utanförskap och ohälsa genom att stärka föräldrarnas roll i det nya landet, öka delaktighet i insatser som rör familjens situation i Sverige samt skapa aktiviteter som delvis drivs av föräldrarna själva. Insatsen bedrivs i Linköping och Norrköping.

Ardaa Relief (AR)
Integration och etablering på allas villkor, vi lär oss svenska!

Insatstid: 2017-12-01 – 2018-11-30
Insatsen syftar till att skapa förutsättningar, rutiner och struktur i vardagen för asylsökande för att motverka passivisering. Projektet innefattar undervisning i svenska, svenska samhället, jämställdhet, rättigheter och skyldigheter, svenska arbetsmarknaden samt kunskap om hushållsekonomi, e-tjänster för att lösa sina ärenden via nätet och stöd med körkortsteori. Insatsen bedrivs i Finspång. 

Equmeniakyrkan
Samordning och vidareutveckling av verksamheter för asylsökande

Insatstid: 2018-01-01 – 2018-12-31
Insatsen syftar till att stärka församlingarnas kapacitet att ta emot och ge stöd till asylsökande, motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. Följande aktiviteter ska initieras och utvecklas: fadder/språkvän till asylsökande, språkcafé, förberedelser för svenska arbetsmarknaden, introducera natur och friluftsliv samt samtalsgrupper med samhällsorientering. Insatsen bedrivs i länets samtliga 13 kommuner.

Se upp
Föreningsliv och asylsökande

Insatstid: 2017-12-01 – 2018-11-30
Insatsen syftar till att sprida information om svenskt föreningsliv och vilka fördelar ett föreningsengagemang kan ge individen. En kartläggning av föreningslivets forum för asylsökande kommer genomföras och lättillgängligt informationsmaterial om svenskt föreningsliv kommer tas fram och spridas. Projektet kommer samverka med Arbetsförmedlingen, föreningar i länet samt andra TIA-projekt. Insatsen bedrivs i länets samtliga 13 kommuner

Studiefrämjandet
Centralen Linköping

Insatstid: 2017-11-01 – 2018-10-31
Insatsen syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning och motverka passivisering under asyltiden. Studiefrämjandet vill bidra med demokratiska värderingar och skapa mötesplatser för inkludering. Insatsen ska verka för ökad förmåga att använda svenska i tal och skrift, ge kunskap om svenska samhället (framförallt inom områdena demokrati, jämställdhet, sociala koder, föräldraskap, vardagsliv och egna ekonomin.), ge kunskap om arbetsmarknaden samt kunskap om svenskt föreningsliv och natur- och friluftsliv. Insatsen bedrivs i Linköping.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Del- eller slutredovisa en insats

Kommuner som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter. I bifallsbeslutet finns datum för när del- och slutrapport ska inkomma till Länsstyrelsen Östergötland.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Skicka del- eller slutrapporten digitalt till:
social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se
Skriv "Delrapport TIA-insats" eller "Slutrapport TIA-insats" i ämnesraden

Alternativt per post till:
Länsstyrelsen Östergötland
TIA-insats
581 86 Linköping


Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar och kan leda till återkrav av beviljade medel.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet