Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som:

 • landsbygd,
 • energi- och klimat,
 • miljöskydd,
 • samhällsplanering
 • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Länsstyrelsen Östergötland stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Östergötlands utveckling i form av ökad tillväxt och sysselsättning i stad och på landsbygd är en viktig fråga för oss. Därför verkar vi över hela länet för att främja näringslivet och skapa ett gynnsamt klimat för väl fungerande infrastruktur, ökat byggande, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.    

Vi arbetar offensivt med initiativ som ska leda till utveckling. Några exempel är den återkommande Industridagen, seminarier om olika aktuella frågor och arbetet med en regional digital agenda. Vi lyfter fram regionen och länet genom internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommunbesök, kontakter med regering och departement, med mera.

Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.  

Vi arbetar bland annat med:

 • Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet
 • Stöd till kommersiell service på landsbygd inom Landsbygdsprogrammet
 • Bredband/IT-infrastruktur
 • Landsbygdsutveckling
 • Projekt för utveckling och tillväxt i länet
 • Konkurrensfrågor


Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara avgränsat i tid. Projekt som fokuserar på snabba åtgärder, konkreta insatser eller framtida lösningar prioriteras.                         

Projektidén ska rymmas inom ett eller flera av den nationella strategins prioriteringar samt den regionala utvecklingsstrategin.

Dessutom ska projektet uppfylla ett eller flera av Länsstyrelsens särskilt valda prioritetsområden:

 • Innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling för att stärka näringslivets konkurrenskraft
 • Byggande av ett attraktivt östgötskt samhälle via boende, service, social ekonomi, infrastruktur eller informationsteknik.
 • Internationella samarbeten, med främst fokus kring Östersjön, för att möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft.
 • Genomförandet av gällande regionala eller nationella strategier, så som Livsmedelsstrategin, Regionala Digitala Agendan, Smart specialiseringsstrategi för Östergötland och Agenda 2030.
 • Destinations-, besöksmålsutveckling samt skärgårdsutveckling som främjar ett uthålligt samhälle genom natur-, kultur-, friluftsliv- och/eller näringslivsutveckling.
 • Tillvaratagande av potentialen i den invandring som kommer regionen till del och/eller verksamheter som bidrar till kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor.

Miljö-, jämställdhets- och integrationsperspektiven kommer vara prioriterat vid bedömningen av ansökningarna.

Bidrag kan utgå till föreningar, organisationer, offentliga verksamheter m.fl. Enskilda företag eller privatpersoner kan inte erhålla bidrag. Det är inte möjligt att ansöka om direkta företagsstöd /investeringsstöd, endast projektbidrag.

Varje år på våren kommer länsstyrelsen ut med en särskild utlysning kopplad till projektstödet inom regional tillväxt där det framgår vilka prioriteringar, bidragsbelopp, tidsgränser och andra regler och bestämmelser som gäller för den aktuella utlysningen. Utlysningen publiceras på länsstyrelsens webbplats och sprids och marknadsförs via många olika kanaler under perioden då den är aktuell.

Industridag Östergötland är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Region Östergötland, LiU, Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Industrikompetens.                        

Industridag Östergötland genomfördes första gången 2013 på initiativ av Landshövding Elisabeth Nilsson och SAAB ABs vd Håkan Buskhe. Ambitionen är att genomföra en Industridag i länet vartannat år.

Läs mer om industridagen på www.industridag.selänk till annan webbplats

Text

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter.                         

Förutom det nationella SKAPA-priset på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom.
Juryn kan även utdela hedersom­nämnanden.

Det finns också SKAPA-priset för unga innovatörer för att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer, under 30 år, så att de kan förverkliga sina idéer. De tävlar om 250 000 kronor som kan delas på högst tre personer. VINNOVA står bakom SKAPA-priset för unga innovatörer.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Ansökningar eller nomineringar görs på SKAPAs hemsida, www.stiftelsenskapa.selänk till annan webbplats.

För mer information se http://stiftelsenskapa.se/länk till annan webbplats

Landshövdingen delar årligen ut priset Årets Företagare Östergötland.

Organisationen Företagarna utser Årets Företagare runt om i länets kommuner. Syftet är att lyfta fram människan bakom och synliggöra de som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter.

Årets Företagare Östergötland delas ut till en av de företagare i länet som först utsetts i sin kommun och som utfört någon form av prestation i kommunen. Företagaren ska också fungera som förebild för andra som driver företag. Kompetenta företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas genom tillväxt, arbetstillfällen och välstånd.

Årets Företagare har delats ut i drygt 20 år på lokal och regional nivå. Sedan 2007 koras även Årets Företagare i Sverige i en final där vinnarna på regional nivå deltar. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild.

Detta projekt har som mål att öka investeringstakten i solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige (Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Södermanlands län och Östergötlands län).                         

För att uppnå detta mål har tre delmål identifierats som ligger till grund för de aktiviteter som ska genomföras i projektet:

 1. Att främja investeringar i solel i små och medelstora företag genom olika utvecklingsinsatser som direkt eller indirekt leder till att konkreta investeringar genomförs  
 2. Att öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer för att skapa en större generell förståelse om solel och dess potential, hur man genomför ekonomiskt och tekniskt lämpliga investeringar, hur man kan använda sig av olika systemlösningar och nya innovationer, kännedom om goda exempel etc. Denna kunskap kan sedan användas till förändringsarbete inom olika organisationers verksamhet och som ett resultat av detta kunna ge bättre stöd till små och medelstora företag. Denna kunskap kan naturligtvis även användas direkt i förändringsarbete inom små och medelstora företag.  
 3. Att bygga upp ett nätverk kring solel i Östra Mellansverige med relevanta aktörer från privat, offentlig och ideell sektor som är så pass starkt att det kommer att leva kvar efter det att projektet avslutats.

Mer information om projektet och dess aktiviteter finns på www.framtidenssolel.selänk till annan webbplats

SUPER är ett Interreg Europe projekt som syftar till att förbättra upptaget av miljömässigt hållbara innovationer hos små och medelstora företag samt att få regionala policys att stödja små och medelstora företags internationella kommersialisering av eko-innovationer.                        

Ovanstående mål kommer att uppnås genom:

 1. Utbyte av erfarenheter om nuvarande regionala innovationsstödssystem, rättsliga ramverk samt olika verktyg som används för att stödja innovationer, miljövänliga produkter och internationalisering.
 2. Behovsanalys av små och medelstora företag; Kvalitativ undersökning med djupintervjuer med företag från respektive region.
 3. Analys av utmaningar (för internationalisering och kommersialisering) specifika för miljövänliga innovationer och nödvändiga faktorer för framgång. Linköpings universitet har under de senaste 15-20 åren forskat om miljövänlig produkutveckling och kommer som en del av projektet att tillhandahålla en modell / mall för analys av utmaningar och framgångsfaktorer som varje region sedan genomför.
 4. En handlingsplan för hur man förbättrar det regionala innovationsstödssystemet produceras.

Mer information om projektet och dess aktiviteter finns på www.interregeurope.eu/superlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional livsmedelsstrategi

I Östergötland finns goda förutsättningar för matproduktion och förädling av mat. Länet har en regional livsmedelsstrategi som är ett resultat av en bred samverkansprocess i länet. Syftet med den regionala livsmedelsstrategin är att den ska bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland. Även tillväxten och sysselsättningen i livsmedelssektorn ska öka genom ökad innovation och utveckling.

För mer information om den regionala livsmedelsstrategin och om arbetet som pågår i länet, besök http://www.vretakluster.se/livsmedelsstrategilänk till annan webbplats.

Kontakt