Hotade och sällsynta växter och djur

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalenlänk till annan webbplats

Floraövervakning / Floraväkteri

Storskaliga förändringar av jord- och skogsbruket är en orsak till att många växtarter blivit ovanliga. Varje år bedriver Länsstyrelsen övervakning av ett urval rödlistade (hotade) växter. Floraövervakning, eller floraväkteri som det också kallas, sker med hjälp av cirka 80 ideellt arbetande floraövervakare som noterar om växten finns kvar på lokalerna och hur mycket det finns på varje lokal. 

Resultaten sammanställs i rapporter och används för att planera skötsel och åtgärder. Resultatet används också som underlag till uppföljning av miljömål och Natura 2000-områden. Analys av data under perioden 1995-2005 visar på en negativ trend för många av de undersökta växterna. För att vända trenderna genomför Länsstyrelsen åtgärder för flera av arterna. Extra satsningar görs bland annat för växterna fältgentiana, mosippa, finnögontröst och skogsklocka.

Exempel på arter där Östergötland har ett särskilt ansvar är bland annat gaffelglim, ängssalvia, finnögontröst, honungsblomster, luktsporre, kålsenap, vårtsärv, revsvalting, stubbdaggkåpa, ärtvicker, spindelört, kasgräs, spetsfingerört, styvnate, spetsnate, piploka och luddvedel.

Kontakt

Naturvårdsenheten