Grön infrastruktur

 

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva.

Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

 

Grön infrastruktur i Östergötland

I handlingsplanen för grön infrastruktur i Östergötland har Länsstyrelsen kartlagt olika naturtyper, både i tätorter och på landsbygden. I planen ingår bland annat kartor att använda som hjälpmedel vid planering av åtgärder i landskapet. Handlingsplanen beskriver vilka utmaningar och åtgärder som är mest prioriterade. Vid framtagandet av handlingsplanen har Länsstyrelsen samarbetat med markägarföreningar, skogssektorn, universitet, ideella föreningar och kommuner med flera. Handlingsplanen har varit ute på remiss. Planen är nu fastställd och har rapporterats till regeringen.

 

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland