Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Lakesperience - projekt om naturturism

Under 2018 -2020 deltar Länsstyrelsen Östergötland i EU- projektet Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic lakes. Projektet syftar till att utveckla naturturismen runt sjöarna vid Tampere i Finland, sjön Peipsi vid Tartu, sjön Burtnieku i Lettland samt sjöarna Åsunden, Järnlunden and Stora Rängen söder om Linköping.

För Östergötlands del är det alltså sjösystemet längs Kinda Kanal i Linköpings och Kinda kommun som omfattas. Projektet innebär flertal workshops tillsammans med företagare för att utbyta erfarenheter och utveckla olika upplevelsepaket, som sen kommer att marknadsföras mot den tyska marknaden. Målet är 5000 fler tyska besökare till våra destinationer vid projektets avslut.

Budgeten för projektet är totalt på 1,2 miljoner euros, varav 933 000 Euro är bidrag från den europeiska regionala utvecklingsfonden inom EU-programmet Interreg Central Baltic.

I projektet deltar följande partners; Länsstyrelsen Östergötland (SE), Region Östergötland (SE), The Baltic Institute of Finland (FI), Visit Tampere (FI), Ecofellows (FI), Peipsi Centre for Transboundary Cooperation (EE) och Burtnieku County municipality (LV)

Mer information finns på projektets hemsida www.baltic.org/project/lakesperiencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östergötlands friluftsnätverk

Länsstyrelsen samordnar ett regionalt friluftsnätverk i Östergötland, där bland annat kommunerna, Skogsstyrelsen och Region Östergötland finns representerade. I nätverket samverkar vi och utbyter erfarenheter för att inspirera och stötta varandra i friluftslivsarbetet. Målet är att vi tillsammans ska nå de friluftspolitiska målen i Östergötland till 2020.

Tillgängliga natur- och kulturreservat

Skyltar, vandringsleder och grillplatser är exempel på friluftslivsanordningar som underlättar och förgyller ditt besök i våra natur- och kulturreservat. Reservaten förvaltas antingen av Länsstyrelsen eller kommunerna.

Östergötlands natur- och kulturguidningar

Varje år sedan 1999 har Länsstyrelsen tillsammans med de kommuner som vill tagit fram ett gemensamt guideprogram för Östergötland. Syftet är att informera om natur- och kulturvärden och skötsel av våra skyddade områden. Vi hoppas att dessa arrangemang också lockar till mer utevistelse och friluftsliv.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland