Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Vem gör vad med förorenade områden?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn och vägleder kommunerna i sin tillsyn över förorenade områden.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning i kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i vår broschyr.

Huvudman – efterbehandling av förorenade områdenPDF

Så här jobbar vi med förorenade områden

Det finns idag cirka 4 000 registrerade potentiellt förorenade områden I Östergötlands län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade område i länet. Inom Länsstyrelsen är det funktionen för tillsyn och förorenade områden som jobbar med frågorna, Men förorenade områden lyfts även i andra delar av verksamheten som till exempel fysisk planering.

Vi arbetar tillsyn och med att utreda och åtgärda de förorenade områdena. Nedan, under rubriken Undersökningar och åtgärder, kan du läsa mer om de projekt som är akutella den närmasta tiden och ett urval av de projekt vi har arbetat med tidigare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Hur vi jobbar finns beskrivet i vårt regionala program.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2018-2020PDF 

Lista över de 20 högst prioriterade förorenade områdena i länetPDF

Bestorps såg, Linköpings kommun

Bestorps Såg startade 1903 och bedrevs fram till 1958. Runt 1942 byggdes en tjärfabrik på sågverksområdet. Från mitten av 1940-talet fram till dess att sågverket lades ned sprayades virket med klorfenolpreparat för blånadsskydd. Området har undersökts i flera omgångar sedan 2007. Undersökningarna visar att området där impregnering har utförts samt angränsande områden är förorenat med i huvudsak dioxin i halter över platsspecifikt riktvärde. Av huvudstudien framgår att dioxinförekomsterna bedöms utgöra hälsorisker för människor och husdjur som vistas i sågverksområdet och i det tidigare såghuset samt risker för miljön i området. Indikationer finns även på en pågående spridning av dioxin från området med grundvatten och genom erosion av partiklar i sedimenten. Även strandnära sediment har mycket höga halter av dioxiner. Analyser på fisk från området visar på låga halter.

Naturvårdsverket har beviljat 42 miljoner kronor för sanering av det förorenade området under 2019. Den planerade åtgärden innebär bland annat bortgrävning och omhändertagande av förorenad jord och sediment.

Mer information finns i rapporterna nedan från huvudstudien och de åtgärdsförberdande undersökningarna.

Huvudstudierapport 2012-06-27PDF

PM Åtgärdsförberedande undersökning av mark 2016-10-04PDF

Riskbedömning och åtgärdsutredning förorenade sediment 2016-05-25PDF

PM Underlag för riskvärdering 2016-03-30PDF

Brandsnäs såg, Ydre kommun

På Torpön i Sommen fanns Brandsnäs såg fram till 1959. Verksamheten doppade inledningsvis virket i klorfenolpreparat för blånadsskydd i ett kar som transporterandes på en järnvägsvagn mellan upplagsplatserna. Senare har det troligen sprayats med preparatet i såghuset. Länsstyrelsen har i ett par omgångar genomfört undersökningar för att utreda förekomsten av föroreningar efter den tidigare verksamheten. Det har visat sig att området där sågen tidigare hade sin verksamhet är förorenad med dioxiner.

Naturvårdsverket har beviljat 17 miljoner kronor i bidrag för åtgärder vid objektet. Förberedande undersökningar kommer att genomföras under 2019 och en sanering av föroreningarna genomförs därefter under 2020. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) kommer vara huvudman för åtgärderna.

Mer information om de undersökningar som är genomförda finns i rapporterna från förstudien och huvudstudien.

Förstudie - rapport 2015-08-24PDF

Huvudstudie - rapport 2017-09-24PDF   

Falla ångsåg, Finspångs kommun

Länsstyrelsen kommer under året vara huvudman för en mindre sanering vid Falla ångsåg. Denna verksamhet bedrevs mellan 1963 och 1975 och utförde tryckimpregning av virke med impregneringsmedel innehållande koppar, krom och arsenik. En sanering genomfördes 1990 då de högsta arsenikhalterna grävdes bort. Men på en begränsad yta inom det tidigare impregneringsområdet finns fortfarande höga halter av arsenik kvar i jorden och det är detta som nu ska åtgädas.

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner genomfört ett flertal åtgärder på förorenade platser i länet. Några exempel på objekt som har åtgärdats är:

 

För att kunna genomföra saneringsåtgärder krävs att områdena först undersöks. Det har utförts många miljötekniska undersökningar genom åren. Några av Länsstyrelsens projekt som lett till att flera objekt har undersökts samtidigt är:

 • Kemtvättar i Östergötland
 • Träskyddsanläggningar
 • Plantskolor i Norrköping
 • Verkstäder och ytbehandlingsanläggningar

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

Länsstyrelsens WebbGIS - Östgötakartan

Under "Relaterad information" nedan finns en länk till vårt WebbGIS, Östgötakartan, där du kan se var de konstaterat och misstänkt förorenade områdena finns i Östergötland. Förorenade områden finns i lagerlistan under lagret Miljöskydd.

Observera att ett förorenat område kan omfatta en större eller mindre yta och stjärnan (punkten) i kartbilden inte representerar hela det förorenade områdets area. Det är inte heller liktydigt med att eventuella föroreningar är koncentrerade just i den punkt som stjärnan markerar i området.

Vi som arbetar med förorenade områden i Östergötland har även tagit fram ett eget ämnesspecifikt WebbGIS. Där visas endast de potentiellt förorenade områdena samt ytor för åtgärdade områden. Detta skikt är under uppbyggnad och än så länge finns endast ett fåtal åtgärdade ytor med i kartan, se länken nedan.

Här hittar du vårt webbGIS över potentiellt förorenade områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

WMS-tjänsten LST miljödatalänk till annan webbplats

Kontakt

Miljöskyddsenheten